Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Dobrowolne poddanie się egzekucji pozwala na uzyskanie tytułu egzekucyjnego bez potrzeby wszczynania sporu sądowego w postępowaniu procesowym. W postępowaniu nieprocesowym wystarczy złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu aby po jej nadaniu wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi. Postępowanie nieprocesowe jest znacznie krótsze i o wiele mniej kosztowne niż zwykłe postępowanie sądowe.

Wymagane informacje:

  • dane osoby składającej oświadczenie:
  • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,
  • dla osób prawnych: firma, dane przedstawicieli, KRS, NIP, REGON, adres siedziby.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • dokument, z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji.

Koszty:

1. Wynagrodzenie każdorazowo jest ustalane indywidualnie.

Maksymalne stawki przewidziane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

2. Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.