Oświadczenie o poddaniu się egzekucji z najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny jest instytucją chroniącą prawo własności wynajmującego. Przez umowę najmu okazjonalnego należy rozumieć umowę najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawartą na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Najemca lokalu mieszkalnego, jako strona umowy składa oświadczenie o poddaniu się egzekucji
i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym przez wynajmującego.

Wymagane informacje

  • Dane najemcy: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • umowa najmu okazjonalnego,
  • oświadczenie osoby trzeciej (lub najemcy, jeśli jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego) wskazujące adres lokalu, w którym najemca będzie mógł zamieszkać z chwilą wykonania żądania opróżnienia i wydania lokalu.

Koszty: