Depozyt notarialny

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Przedmiotem depozytu mogą być także wszelkiego rodzaju dokumenty, także w kopertach zamkniętych.
Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół.

Pieniądze muszą być zaksięgowane na rachunku notariusza w chwili sporządzania protokołu z przyjęcia depozytu.

Wymagane informacje:

 •  dane osoby składającej papiery wartościowe, pieniądze lub dokumenty do depozytu:
  • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,
  • dla osób prawnych: firma, dane przedstawicieli, KRS, NIP, REGON, adres siedziby,
 • wycena papierów wartościowych lub kwota pieniędzy składanych do depozytu,
 • dokument będący przedmiotem depozytu,
 • wskazanie, komu i pod jakimi warunkami depozyt ma być wydany.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport.

Koszty przyjęcia pieniędzy do depozytu:

Koszty przyjęcia dokumentów do depozytu:

 • Taksa notarialna za sporządzenie protokołu depozytu wynosi 50 zł netto (61,50 zł brutto), natomiast za przechowywanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł netto (24,60 zł brutto),
 • Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.