Pozostałe Czynności Notarialne

Depozyt notarialny

Depozyt notarialny

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Przedmiotem depozytu mogą być także wszelkiego rodzaju dokumenty, także w kopertach zamkniętych.
Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół.

Pieniądze muszą być zaksięgowane na rachunku notariusza w chwili sporządzania protokołu z przyjęcia depozytu.

Wymagane informacje:

 •  dane osoby składającej papiery wartościowe, pieniądze lub dokumenty do depozytu:
  • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,
  • dla osób prawnych: firma, dane przedstawicieli, KRS, NIP, REGON, adres siedziby,
 • wycena papierów wartościowych lub kwota pieniędzy składanych do depozytu,
 • dokument będący przedmiotem depozytu,
 • wskazanie, komu i pod jakimi warunkami depozyt ma być wydany.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport.

Koszty przyjęcia pieniędzy do depozytu:

Koszty przyjęcia dokumentów do depozytu:

 • Taksa notarialna za sporządzenie protokołu depozytu wynosi 50 zł netto (61,50 zł brutto), natomiast za przechowywanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł netto (24,60 zł brutto),
 • Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Dobrowolne poddanie się egzekucji pozwala na uzyskanie tytułu egzekucyjnego bez potrzeby wszczynania sporu sądowego w postępowaniu procesowym. W postępowaniu nieprocesowym wystarczy złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu aby po jej nadaniu wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi. Postępowanie nieprocesowe jest znacznie krótsze i o wiele mniej kosztowne niż zwykłe postępowanie sądowe.

Wymagane informacje:

 • dane osoby składającej oświadczenie:
 • dla osób fizycznych: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,
 • dla osób prawnych: firma, dane przedstawicieli, KRS, NIP, REGON, adres siedziby.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • dokument, z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji.

Koszty:

1. Wynagrodzenie każdorazowo jest ustalane indywidualnie.

Maksymalne stawki przewidziane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

2. Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji z najmu okazjonalnego

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji z najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny jest instytucją chroniącą prawo własności wynajmującego. Przez umowę najmu okazjonalnego należy rozumieć umowę najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawartą na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Najemca lokalu mieszkalnego, jako strona umowy składa oświadczenie o poddaniu się egzekucji
i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym przez wynajmującego.

Wymagane informacje

 • Dane najemcy: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • umowa najmu okazjonalnego,
 • oświadczenie osoby trzeciej (lub najemcy, jeśli jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego) wskazujące adres lokalu, w którym najemca będzie mógł zamieszkać z chwilą wykonania żądania opróżnienia i wydania lokalu.

Koszty:

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem

Dokonanie poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem umożliwia posługiwanie się dokumentem w kilku różnych miejscach jednocześnie. Każdy egzemplarz poświadczony przez notariusza ma moc dokumentu urzędowego.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • oryginał dokumentu, który ma zostać poświadczony.

Koszty:

Taksa notarialna za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą stronę poświadczenia.

Poświadczenie podpisu

Poświadczenie podpisu

Notariusz może dokonać poświadczenia podpisu określonej osoby, gdy przepisy wymagają dokonania czynności prawnej w takiej właśnie formie (np. zbycie udziałów w spółce). Dokument, pod którym notariusz poświadczy podpis musi zostać przez klienta wcześniej przygotowany, jednakże samo złożenie podpisu pod nim następuje dopiero
w obecności notariusza.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • dokument, pod którym ma zostać złożony podpis.


Koszty:

Taksa notarialna za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać wynosi odpowiednio:

 •  na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł netto (369 zł brutto),
 •  na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł netto (24,60 zł brutto) .

Udzielenie pełnomocnictwa

Udzielenie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo stanowi oświadczenie woli, które umożliwia działanie w cudzym imieniu. Przy udzieleniu pełnomocnictwa przed notariuszem obowiązkowa jest obecność tylko osoby, które chce udzielić pełnomocnictwa.

Wymagane informacje:

 • dane osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa:
  • dla osób fizycznych: -imię, -nazwisko, -imiona rodziców, -seria, numer i data ważności dowodu osobistego,
   -nr PESEL, -stan cywilny, -wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową (jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój), -adres zamieszkania,
  • dla osób prawnych: -firma, -dane przedstawicieli, -nr KRS, -nr NIP, -nr REGON, -adres siedziby,
 • dane osoby, która być ustanowiona pełnomocnikiem: imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania,
 • czynności, do których pełnomocnictwo ma zostać udzielone.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa

Koszty:

 • Taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności wynosi 30 zł netto (36,90 zł brutto), natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł netto (123 zł brutto),
 • Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.