Czynności Notarialne Spadki

Dział spadku

Dział spadku

Pierwszym etapem zmierzającym do dokonania działu spadku jest stwierdzenie praw do spadku (poświadczenie dziedziczenia u notariusza lub stwierdzenie nabycia spadku w sądzie). Po dokonaniu tej czynności spadkobiercy stają się współwłaścicielami masy spadkowej w częściach ułamkowych. Spadkobiercy czasami decydują się na dokonanie działu spadku, czyli ustalenie między sobą faktycznego sposobu podziału rzeczy wchodzących w skład masy spadkowej. Polega on na tym, że niektórzy spadkobiercy stają się wyłącznymi właścicielami określonych rzeczy ze spłatą lub bez spłaty pozostałych. Umowny dział spadku możliwy jest tylko gdy strony wyrażają zgodną wolę co do sposobu podziału.

Wymagane informacje

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

 • dane Spadkobierców, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli stroną umowy ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
 • opis przedmiotu/przedmiotów umowy,
 • określenie sposobu podziału masy spadkowej (komu ma przypaść dany przedmiot, czy w całości, czy w udziałach – jeśli w udziałach to w jakiej wysokości)
 • określenie, czy dział przeprowadzany jest ze spłatą/dopłatą na rzecz któregoś ze Spadkobierców
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu/przedmiotów umowy,
 • określenie terminu wydania przedmiotu/przedmiotów umowy w posiadanie nabywcy.

Wymagane dokumenty w przypadku, gdy przedmiotem działu spadku jest:

1. Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

 • dokument, który stanowi tytuł prawny do spółdzielczego prawa do lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni, w której zasobach znajduje się dany lokal, o tym, komu przysługuje prawo do danego lokalu,
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego dotyczące wszystkich Spadkobierców będących osobami fizycznymi, potwierdzające:
  • a) regulowanie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od spadków i darowizn,
  • lub b) potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione z podatku od spadków i darowizn,
  • lub c) stwierdzające, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn uległo przedawnieniu (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
 • jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową.

2. Nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu (odrębna własność lokalu)

 • a) dokument, który stanowi tytuł prawny do lokalu (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do lokalu), np. wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia sądu lub inny dokument,
 • b) w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • c) zaświadczenie/zaświadczenia z urzędu skarbowego dotyczące wszystkich Spadkobierców, będących osobami fizycznymi potwierdzające:
  1) uregulowanie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od spadków i darowizn,
  lub 2) potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione z podatku od spadków i darowizn, lub 3) stwierdzające, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn uległo przedawnieniu (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
 • d) jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
  jest:

3. Nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu

 • a) podstawa nabycia przez Spadkodawcę (osobę, po której nastąpiło dziedziczenie) – dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do nieruchomości), np. wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności, o zasiedzeniu, o dziale spadku lub inny dokument, natomiast w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku /odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • b) zaświadczenie/zaświadczenia z urzędu skarbowego dotyczące wszystkich Spadkobierców będących osobami fizycznymi, potwierdzające: 1) uregulowanie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od spadków i darowizn, lub 2) potwierdzające, że nabycie spadku było zwolnione z podatku od spadków i darowizn, lub 3) stwierdzające, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn uległo przedawnieniu (art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn),
 • c) zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w uproszczonym planie urządzenia lasów lub decyzji z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, albo braku takich dokumentów dla nieruchomości,
 • d) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu (zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) lub zaświadczenie o jego braku oraz wydanych/braku wydanych decyzjach o warunkach zabudowy lub decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy w przypadku nieruchomości gruntowej (ostateczna),
 • e) wypis z rejestru gruntów, zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”, (ok. 50 zł),
 • f) wyrys z mapy ewidencyjnej, zawierający klauzulę „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”, jeśli opis nieruchomości w księdze wieczystej jest niezgodny z opisem nieruchomości
  w ewidencji gruntów i budynków lub gdy będzie następowało odłączenie części nieruchomości do nowej (innej) księgi wieczystej,
 • g) ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości (jeśli nieruchomość powstała w wyniku podziału).podstawa nabycia przez Spadkodawcę (osobę, po której nastąpiło dziedziczenie) – dokument, który stanowi tytuł prawny do nieruchomości (dokument, na podstawie którego dana osoba nabyła prawo do nieruchomości), np. wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności, o zasiedzeniu, o dziale spadku lub inny dokument, natomiast w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia (ze spadku) - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku /odpis postanowienia zawierający klauzulę, że postanowienie jest prawomocne) lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,

W niektórych przypadkach może okazać się konieczne przedłożenie innych dokumentów pozwalających na prawidłowe oznaczenie nieruchomości, np. wykazu ze zmian danych ewidencyjnych, wypisu z ewidencji budynków,

Inne wymagane dokumenty:

 • a) jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (na podstawie zawartej przez małżonków umowy w formie aktu notarialnego) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową,
 • b) jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka), o aktualnej wysokości zadłużenia oraz terminie i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku pełnej spłaty wierzytelności lub oświadczenie wierzyciela hipotecznego zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki,
 • c) zaświadczenie o braku zaległości w opłatach i podatkach związanych z nieruchomością,
 • d) zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych (w przypadku nieruchomości zabudowanej).

Koszty

1. Wynagrodzenie każdorazowo jest ustalane indywidualnie.

Maksymalne stawki przewidziane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
W celu uzyskania ustalenia opłaty notarialnej związanej z działem spadku nieruchomości zapraszam do kontaktu.

2. Podatek od podatek od czynności cywilnoprawnych
zostaje wyliczony zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych przy czym że powstaje on tylko w przypadku ustalenia spłat lub dopłat w umowie
 
3. Opłaty sądowe w zależności od rodzajów dokonywanych wpisów zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

4. Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste – spadkobierca odpowiada wtedy za wszelkie zobowiązania ciążące na spadkodawcy) lub przyjąć spadek z ograniczeniem powyższej  odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza, gdy spadkobierca odpowiada za zobowiązania spadkodawcy maksymalnie do wysokości wartości przedmiotów i praw wchodzących w skład masy spadkowej) bądź też spadek odrzucić.

Wymagane informacje:

 • dane spadkodawcy: imię, nazwisko, imiona rodziców, ostatnie miejsce pobytu, data zgonu,
 • dane spadkobiercy składającego oświadczenie: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,
 • informacje o kręgu spadkobierców, jeśli są znane:  imiona i nazwiska spadkobierców, miejsce zamieszkania jeśli jest znane, czy  spadkobiercy składali oświadczenia spadkowe czy nie,
 • informacja o stanie cywilnym spadkodawcy w chwili śmierci,
 • informacja czy spadkodawca pozostawił testament.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy.

Koszty:

1. Taksa notarialna za sporządzenie aktu obejmującego oświadczenie spadkowe wynosi 50 zł netto (61,50 zł brutto)

2. Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.

Testament

Testament

Poprzez sporządzenie testamentu możliwe jest rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Można sporządzić testament z zapisem windykacyjnym, którego przedmiotem są rzeczy oznaczone co do tożsamości (np. nieruchomości, przedsiębiorstwo, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym). Oznacza to że osoba z mocy samego prawa nabywa wskazany przedmiot. W testamencie można również zamieścić zapisy (zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego), polecenia czyli obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania. Jeżeli zachodzą określone w ustawie przesłanki można również wydziedziczyć określoną osobę, która będzie traktowana jakby nie dożyła otwarcia spadku, a także ustanowić wykonawcę testamentu. Testament można w każdym czasie odwołać.

Wymagane informacje:

 • dane osoby sporządzającej testament: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,
 • dane spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy, wydziedziczonego lub osoby, na którą nałożono polecenie: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania,
 • określenie przedmiotu zapisu (w sytuacji zapisu albo zapisu windykacyjnego), polecenia lub też określenie przyczyn wydziedziczenia.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport.

Koszty:
a) Taksa notarialna za sporządzenie:

 • testamentu zwykłego wynosi 50 zł netto (61,50 zł brutto),
 • testamentu zawierającego zapis zwykły, polecenie lub wydziedziczenie - 150 zł netto (184,50 zł brutto),
 • testamentu zawierającego zapis windykacyjny - 200 zł netto (246 zł brutto),
 • odwołanie testamentu - 30 zł netto (36,90 zł brutto),

b) Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.

 

Zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny jest to rozporządzenie testamentowe zawarte w formie aktu notarialnego, na mocy którego spadkodawca postanawia, że oznaczona osoba w momencie otwarcia spadku nabywa przedmiot zapisu.

Przedmiotem takiego zapisu mogą być wyłącznie:

 • rzeczy oznaczone co do tożsamości,
 • prawa majątkowe, które mogą zostać zbyte,
 • przedsiębiorstwo,
 • gospodarstwo rolne,
 • ustanowienie użytkowania lub służebności na rzecz zapisobiercy.

Skuteczność zapisu windykacyjnego uzależniona jest od posiadania przedmiotu zapisu przez spadkodawcę
w momencie śmierci. Osoba na rzecz której ustanowiono zapis windykacyjny, może zostać obciążona również zapisem zwykłym ( na skutek którego zapisobierca nie staje się z mocy prawa właścicielem przedmiotów, a dopiero w momencie przekazania ich przez spadkobiercę)

Skuteczność zapisu windykacyjnego uzależniona jest od zawarcia testamentu w formie aktu notarialnego.