Ustanowienie rozdzielności majątkowej  małżeńskiej

Małżonkowie mogą w swoim związku małżeńskim wprowadzić inny ustrój niż ten, który przewiduje ustawa z chwilą zawarcia związku małżeńskiego (inny niż wspólność ustawowa majątkowa małżeńska). Małżonkowie mogą zdecydować żeby każdy z małżonków zachował zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy oraz majątek nabyty później i w tym zakresie zarządzał nim samodzielnie. W tym celu niezbędne jest zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, tj. rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego. Powyższą umowę zawrzeć można również przed zawarciem związku małżeńskiego.

Wymagane informacje:

  • dane małżonków lub przyszłych małżonków: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport (w przypadku, gdy umowa majątkowa ustanawiana jest przed zawarciem małżeństwa),
  • dowód osobisty lub paszport oraz skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku, gdy umowa majątkowa ustanawiana jest po zawarciu małżeństwa).

Koszty:

1. Wynagrodzenie każdorazowo jest ustalane indywidualnie.

Maksymalne stawki przewidziane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

2. Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.