Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej

Małżonkowie mogą rozszerzyć obowiązującą w ich małżeństwie wspólność ustawową majątkową małżeńską na przedmioty, które wcześniej należały do ich majątku osobistego. Jeśli przedmiotem rozszerzenia będą nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla których jest prowadzona księga wieczysta, wówczas w umowie majątkowej małżeńskiej można również zamieścić zapis dotyczący wniosku wieczystoksięgowego, na podstawie którego notariusz ujawni w księdze wieczystej, że od momentu zawarcia umowy małżonkowie stali się właścicielami wskazanej nieruchomości przedmiotu na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej.

Wymagane informacje:

 • dane małżonków: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • podstawa nabycia nieruchomości, jeśli podstawą nabycia dla osób fizycznych jest:
  • dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe,
  • darowizna, polecenie darczyńcy ustanowione po dniu 1 stycznia 2007 r.,
  • zasiedzenie,
  • nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po dniu 1 stycznia 2007 r.

niezbędne będzie również przedłożenie:

 • zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia przedmiotu czynności na wyżej wskazanej podstawie.

Wymagane dodatkowe dokumenty związane z przedmiotem umowy:

1. Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej:

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, o tym, jakiej osobie przysługuje prawo do lokalu będącego przedmiotem darowizny.

2. Nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy, wypis z rejestru gruntów opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Koszty

1. Wynagrodzenie każdorazowo jest ustalane indywidualnie.

Maksymalne stawki przewidziane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
W celu uzyskania ustalenia opłaty notarialnej związanej z działem spadku nieruchomości zapraszam do kontaktu.

2. Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.