Podział majątku wspólnego

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Podziału majątku wspólnego małżonkowie mogą dokonać dopiero po zniesieniu wspólności ustawowej (np. poprzez rozwód albo po zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej). Jeżeli strony są w stanie dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku, to wówczas możliwe jest jego dokonanie w drodze umowy przed notariuszem.

Wymagane informacje:

 • dane małżonków: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, nr PESEL, adres zamieszkania, dokument dotyczący separacji lub rozwodu bądź umowy majątkowej,
 • przedmioty umowy i ich wartość rynkowa,
 • sposób podziału majątku,
 • informacja o ewentualnych wzajemnych spłatach,
 • informacja o wydaniu składników majątku.

Wymagane dokumenty do umowy:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • podstawa nabycia nieruchomości, jeśli podstawą nabycia dla osób fizycznych jest:
  • dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe,
  • darowizna, polecenie darczyńcy ustanowione po dniu 1 stycznia 2007 r.,
  • zasiedzenie,
  • nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po dniu 1 stycznia 2007 r.

niezbędne będzie również przedłożenie:

 • zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia przedmiotu czynności na wyżej wskazanej podstawie.
 • odpis wyroku orzekającego rozwód (jeśli podział majątku następuje w wyniku rozwodu),
 • odpis wyroku orzekającego separację (jeśli podział majątku następuje wyniku separacji),
 • wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową (jeśli podział majątku następuje wyniku zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej),

Wymagane dodatkowe dokumenty związane z przedmiotem umowy:

1. Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej:

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, o tym, jakiej osobie przysługuje prawo do lokalu będącego przedmiotem umowy o podział majątku wspólnego.

2. Nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej w przypadku niezgodności opisu nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków z księgą wieczystą lub odłączenia części nieruchomości,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej oraz decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości w przypadku, gdy nieruchomość powstała w wyniku podziału.

3. Samochody - dowody rejestracyjne.

Koszty:

1. Wynagrodzenie każdorazowo jest ustalane indywidualnie.

Maksymalne stawki przewidziane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
W celu uzyskania ustalenia opłaty notarialnej związanej z działem spadku nieruchomości zapraszam do kontaktu.

2.  Opłaty sądowe w zależności od rodzajów dokonywanych wpisów zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

3. Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.