Czynności Notarialne Prawo Rodzinne

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Podziału majątku wspólnego małżonkowie mogą dokonać dopiero po zniesieniu wspólności ustawowej (np. poprzez rozwód albo po zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej). Jeżeli strony są w stanie dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku, to wówczas możliwe jest jego dokonanie w drodze umowy przed notariuszem.

Wymagane informacje:

 • dane małżonków: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, nr PESEL, adres zamieszkania, dokument dotyczący separacji lub rozwodu bądź umowy majątkowej,
 • przedmioty umowy i ich wartość rynkowa,
 • sposób podziału majątku,
 • informacja o ewentualnych wzajemnych spłatach,
 • informacja o wydaniu składników majątku.

Wymagane dokumenty do umowy:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • podstawa nabycia nieruchomości, jeśli podstawą nabycia dla osób fizycznych jest:
  • dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe,
  • darowizna, polecenie darczyńcy ustanowione po dniu 1 stycznia 2007 r.,
  • zasiedzenie,
  • nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po dniu 1 stycznia 2007 r.

niezbędne będzie również przedłożenie:

 • zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia przedmiotu czynności na wyżej wskazanej podstawie.
 • odpis wyroku orzekającego rozwód (jeśli podział majątku następuje w wyniku rozwodu),
 • odpis wyroku orzekającego separację (jeśli podział majątku następuje wyniku separacji),
 • wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową (jeśli podział majątku następuje wyniku zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej),

Wymagane dodatkowe dokumenty związane z przedmiotem umowy:

1. Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej:

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, o tym, jakiej osobie przysługuje prawo do lokalu będącego przedmiotem umowy o podział majątku wspólnego.

2. Nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej w przypadku niezgodności opisu nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków z księgą wieczystą lub odłączenia części nieruchomości,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej oraz decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości w przypadku, gdy nieruchomość powstała w wyniku podziału.

3. Samochody - dowody rejestracyjne.

Koszty:

1. Wynagrodzenie każdorazowo jest ustalane indywidualnie.

Maksymalne stawki przewidziane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
W celu uzyskania ustalenia opłaty notarialnej związanej z działem spadku nieruchomości zapraszam do kontaktu.

2.  Opłaty sądowe w zależności od rodzajów dokonywanych wpisów zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

3. Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.

Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej

Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej

Małżonkowie mogą rozszerzyć obowiązującą w ich małżeństwie wspólność ustawową majątkową małżeńską na przedmioty, które wcześniej należały do ich majątku osobistego. Jeśli przedmiotem rozszerzenia będą nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla których jest prowadzona księga wieczysta, wówczas w umowie majątkowej małżeńskiej można również zamieścić zapis dotyczący wniosku wieczystoksięgowego, na podstawie którego notariusz ujawni w księdze wieczystej, że od momentu zawarcia umowy małżonkowie stali się właścicielami wskazanej nieruchomości przedmiotu na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej.

Wymagane informacje:

 • dane małżonków: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • podstawa nabycia nieruchomości, jeśli podstawą nabycia dla osób fizycznych jest:
  • dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe,
  • darowizna, polecenie darczyńcy ustanowione po dniu 1 stycznia 2007 r.,
  • zasiedzenie,
  • nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po dniu 1 stycznia 2007 r.

niezbędne będzie również przedłożenie:

 • zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia przedmiotu czynności na wyżej wskazanej podstawie.

Wymagane dodatkowe dokumenty związane z przedmiotem umowy:

1. Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej:

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, o tym, jakiej osobie przysługuje prawo do lokalu będącego przedmiotem darowizny.

2. Nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy, wypis z rejestru gruntów opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Koszty

1. Wynagrodzenie każdorazowo jest ustalane indywidualnie.

Maksymalne stawki przewidziane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
W celu uzyskania ustalenia opłaty notarialnej związanej z działem spadku nieruchomości zapraszam do kontaktu.

2. Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

Ustanowienie rozdzielności majątkowej  małżeńskiej

Małżonkowie mogą w swoim związku małżeńskim wprowadzić inny ustrój niż ten, który przewiduje ustawa z chwilą zawarcia związku małżeńskiego (inny niż wspólność ustawowa majątkowa małżeńska). Małżonkowie mogą zdecydować żeby każdy z małżonków zachował zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy oraz majątek nabyty później i w tym zakresie zarządzał nim samodzielnie. W tym celu niezbędne jest zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, tj. rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego. Powyższą umowę zawrzeć można również przed zawarciem związku małżeńskiego.

Wymagane informacje:

 • dane małżonków lub przyszłych małżonków: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty lub paszport (w przypadku, gdy umowa majątkowa ustanawiana jest przed zawarciem małżeństwa),
 • dowód osobisty lub paszport oraz skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku, gdy umowa majątkowa ustanawiana jest po zawarciu małżeństwa).

Koszty:

1. Wynagrodzenie każdorazowo jest ustalane indywidualnie.

Maksymalne stawki przewidziane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

2. Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.