Zniesienie współwłasności

Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności rzeczy wspólnej. W przypadku zgodnej woli zniesienia współwłasności oraz zastosowanego sposobu zniesienia współwłaściciele mogą sporządzić umowę u notariusza.
W akcie notarialnym notariusz umieści zasady podziału w zależności od ustaleń dokonanych przez zainteresowanych. W akcie znajdą się również wzajemne rozliczenia. Notariusz założy również nieruchomościom księgi wieczyste, jeśli ich nie miały, lub dokona wpisów nowych właścicieli, w już istniejących.

Wymagane informacje do umowy zniesienia współwłasności:

 • dane stron umowy:
  • dla osób fizycznych: -imię, -nazwisko, -imiona rodziców, -seria, numer i data ważności dowodu osobistego,
   -nr PESEL, -stan cywilny, -wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową (jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy), -adres zamieszkania,
 • dla osób prawnych: -firma, -dane przedstawicieli, -nr KRS, -nr NIP, -nr REGON, -adres siedziby,
  • przedmiot zniesienia współwłasności,
  • wartość przedmiotu zniesienia współwłasności,
  • informacja o ewentualnych spłatach i dopłatach (sposób płatności),
  • informacja o wydaniu przedmiotu własności.

 Wymagane dokumenty:

 • dla osób fizycznych: dowód osobisty lub paszport,
 • dla osób prawnych: statut spółki lub umowa spółki, uchwały oraz zgody organów niezbędne do zawarcia umowy, jeśli odpowiednie przepisy prawa lub umowa/statut ich wymagają.
 • podstawa nabycia nieruchomości, jeśli podstawą nabycia dla osób fizycznych jest:
  • dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe,
  • darowizna, polecenie darczyńcy ustanowione po dniu 1 stycznia 2007 r.,
  • zasiedzenie,
  • nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po dniu 1 stycznia 2007 r.

niezbędne będzie również przedłożenie:

 • zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn
  w zakresie nabycia przedmiotu czynności na wyżej wskazanej podstawie.

Ponadto jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • w przypadku niezgodności opisu nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków z księgą wieczystą lub odłączenia części nieruchomości- wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu
  w księdze wieczystej,
 • w przypadku, gdy nieruchomość powstała w wyniku podziału- wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą
  o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej oraz decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

Koszty:

1. Wynagrodzenie każdorazowo jest ustalane indywidualnie.

Maksymalne stawki przewidziane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
W celu uzyskania ustalenia opłaty notarialnej związanej z umową służebności nieruchomości zapraszam do kontaktu.

2. Podatek od czynności cywilnoprawnych powstaje on tylko w przypadku ustalenia spłat lub dopłat w umowie. Podatek od czynności cywilnoprawnych płaci przy umowie o zniesienie współwłasności nabywający rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział we współwłasności od wartości rynkowej tych rzeczy czy praw. Obowiązuje stawka 2-proc.

3. Podatek od spadków i darowizn zostaje wyliczony zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, powstaje on tylko w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności, a zwolnieni od podatku od spadków i darowizn są: dzieci, małżonek, rodzice, pasierb, rodzeństwo, ojczym oraz macocha, zięć i synowa.

4. Opłaty sądowe w zależności od rodzajów dokonywanych wpisów zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

5. Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.