Wykup mieszkania komunalnego

Najemca lokalu mieszkalnego może starać się o wykup mieszkania komunalnego, jeżeli umowa najmu została zawarta na czas nieokreślony. Najemca lokalu powinien wystąpić z wnioskiem do właściwej gminy. Zgodnie z protokołem rokowań Najemca uiszcza na rzecz gminy cenę sprzedaży, która zostaje obniżona o przyznaną przez gminę bonifikatę.

Wymagane informacje

 • dane stron umowy:
  • dla osób fizycznych: -imię, -nazwisko, -imiona rodziców, -seria, numer i data ważności dowodu osobistego,
   -nr PESEL, -stan cywilny, -wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową (jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy), -adres zamieszkania,
  • dla osób prawnych: -firma, -dane przedstawicieli, -nr KRS, -nr NIP, -nr REGON, -adres siedziby,
 • przedmiot wykupu,
 • cena (rynkowa), termin zapłaty i wydania przedmiotu umowy,
 • sposób zapłaty.

Wymagane dokumenty

 • dowód osobisty lub paszport,
 • odpis księgi wieczystej (o ile jest prowadzona),
 • protokół rokowań z gminą lub miastem dotyczący bonifikaty,

Koszty

1. Wynagrodzenie każdorazowo jest ustalane indywidualnie.

Maksymalne stawki przewidziane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
W celu uzyskania ustalenia opłaty notarialnej związanej z umową służebności nieruchomości zapraszam do kontaktu.

2. Opłaty sądowe w zależności od rodzajów dokonywanych wpisów zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

3. Taksa notarialna za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.