Ustanowienie służebności

W polskim prawie występują następujące rodzaje służebności:

 • gruntowa,
 • osobista,
 • przesyłu.

Ustanowienie służebności na nieruchomości następuje poprzez złożenie oświadczenia przez właściciela w formie aktu notarialnego.

1. Służebność gruntowa ma na celu umożliwienie przez właściciela nieruchomości innej osobie korzystania
z nieruchomości w dokładnie określonym zakresie (np. umożliwienie przejazdu przez nieruchomość).
2. Służebność osobista z reguły ustanawiana jest na rzecz darczyńcy w umowie darowizny i polega na prawie zamieszkiwania przez darczyńcę w mieszkaniu będącym przedmiotem darowizny.
3. Służebność  przesyłu polega na umożliwieniu przedsiębiorcy przesyłowemu korzystania z jego urządzeń, które przebiegają przez nieruchomości będącą własnością innej osoby. Służebność przesyłu ustanawiana jest w celach:

 • uregulowania stanu prawnego istniejących urządzeń przesyłowych, 
 • umożliwienia wybudowania urządzeń przesyłowych na cudzym gruncie.

Wymagane informacje do umowy ustanowienia służebności:

 • dane stron umowy:
  • dla osób fizycznych: -imię, -nazwisko, -imiona rodziców, -seria, numer i data ważności dowodu osobistego,
   -nr PESEL, -stan cywilny, -wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową (jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy), -adres zamieszkania,
  • dla osób prawnych: -firma, -dane przedstawicieli, -nr KRS, -nr NIP, -nr REGON, -adres siedziby,
 • rodzaj służebności,
 • wskazanie, czy służebność jest odpłatna (jeśli tak – wysokość pobieranej opłaty)
 • wskazanie czy służebności zostaje ustanowiona na czas określony lub nieokreślony.


Wymagane dokumenty:

 • dla osób fizycznych: dowód osobisty lub paszport,
 • dla osób prawnych: statut spółki lub umowa spółki, uchwały oraz zgody organów niezbędne do zawarcia umowy, jeśli odpowiednie przepisy prawa lub umowa/statut ich wymagają,
 • podstawa nabycia nieruchomości, jeśli podstawą nabycia dla osób fizycznych jest:
  • dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe,
  • darowizna, polecenie darczyńcy ustanowione po dniu 1 stycznia 2007 r.,
  • zasiedzenie,
  • nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po dniu 1 stycznia 2007 r.

niezbędne będzie również przedłożenie:

 • zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn
  w zakresie nabycia przedmiotu czynności na wyżej wskazanej podstawie.

Ponadto jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • w przypadku niezgodności opisu nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków z księgą wieczystą lub odłączenia części nieruchomości - wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu
  w księdze wieczystej,
 • w przypadku, gdy nieruchomość powstała w wyniku podziału- wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą
  o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej oraz decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

Koszty
1. Wynagrodzenie każdorazowo jest ustalane indywidualnie.

Maksymalne stawki przewidziane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
W celu uzyskania ustalenia opłaty notarialnej związanej z umową służebności nieruchomości zapraszam do kontaktu.

2. Podatek od spadków i darowizn zostaje wyliczony zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn od umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności osobistej. Zwolnieni od podatku od spadków i darowizn są: dzieci, małżonek, rodzice, pasierb, rodzeństwo, ojczym oraz macocha.

3. Gdy strona umowy zdecyduje się na ujawnienie służebności w księdze wieczystej-notariusz pobierze opłatę sądową
w wysokości 200 zł.

4. Wysokość taksy notarialnej za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.