Umowa przedwstępna

Zgodnie z art. 390 k.c.

§ 1. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej.


§ 2. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

Warunkiem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości jest zachowanie formy aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem. Umowa przedwstępna zawarta w formie aktu notarialnego uprawnia stronę sprzedającą jak również kupującą do dochodzenia na drodze postępowania sądowego zawarcia umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta w formie aktu notarialnego może być podstawą wpisu roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej (o przeniesienie własności nieruchomości) do działu III księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.