Umowa dożywocia

Przez umowę dożywocia właściciel nieruchomości przenosi jej własność na inną osobę w zamian za prawo do dożywotniego zamieszkiwania w tej nieruchomości i prawo dożywotniego utrzymania.

Jeśli nowy właściciel nieruchomości uchyla się od powyższych obowiązków, dożywotnik może żądać przed sądem zmiany dożywocia na rentę. Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do darowizny dożywocie nie jest zaliczane na schedę spadkową. Wartości nieruchomości przeniesionej przez spadkodawcę na nabywcę w zamian za dożywotnie utrzymanie nie dolicza się do zachowku.

Wymagane informacje do umowy ustanowienie dożywocia:

Dane stron umowy:

 • imię, -nazwisko, -imiona rodziców, -seria, numer i data ważności dowodu osobistego, -nr PESEL, -stan cywilny, -wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową (jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój), -adres zamieszkania,
 • przedmiot umowy dożywocia,
 • wartość przedmiotu dożywocia,
 • informacja o wydaniu przedmiotu dożywocia.

Wymagane dokumenty do umowy:

 • dowód osobisty lub paszport,
 • podstawa nabycia nieruchomości, jeśli podstawą nabycia dla osób fizycznych jest:
  • dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy zapis, zapis windykacyjny, polecenie testamentowe,
  • darowizna, polecenie darczyńcy ustanowione po dniu 1 stycznia 2007 r.,
  • zasiedzenie,
  • nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane po dniu 1 stycznia 2007 r. niezbędne będzie również przedłożenie:
 • zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn
  w zakresie nabycia przedmiotu czynności na wyżej wskazanej podstawie.

Ponadto jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość stanowiąca zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • w przypadku niezgodności opisu nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków z księgą wieczystą lub odłączenia części nieruchomości- wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu
  w księdze wieczystej
 • w przypadku, gdy nieruchomość powstała w wyniku podziału- wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony klauzulą
  o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej oraz decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

Koszty

1. Wynagrodzenie każdorazowo jest ustalane indywidualnie.
Maksymalne stawki przewidziane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
W celu uzyskania ustalenia opłaty notarialnej związanej z umową zapraszam do kontaktu.

2. Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości.

3. Opłaty sądowe gdy dla nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta w wysokości 350 zł w tym 150 zł za wpis prawa dożywocia w księdze wieczystej oraz 200 zł za wpis prawa własności w księdze wieczystej.

4. Wysokość taksy notarialnej za wypisy wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę.