Taksa Notarialna

1.
Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy

Wartość przedmiotu czynności notarialnej Taksa
Do 3 000 zł 100 zł
Powyżej 3 000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł
do 30 000 zł 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł do 60 000 zł 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej
1 000 000 zł do 2 000 000 zł 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad
powyżej 2 000 000 zł 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

2.

1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

1) umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu,

2) umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy
zobowiązującej,

3) umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

4) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,

5) umowę zbycia spółdzielczego własnościowego o prawa do lokalu,

6) umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),

7) umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej
własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

8) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

9) umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową,

10) umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie
art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

11) ustanowienie hipoteki (z wyjątkiem ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu
bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą -maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki podstawowej),

12) przebieg licytacji lub przetargu,

13) przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,

14) umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

15) umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,

16) umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

17) umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.

1/4 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

1) ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,

2) losowanie nagrody,

3) potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

4.

1/10 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

1) oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu
udziałów w tej spółce,

2) oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie
spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący
statut.

5.

Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

1) umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej –600 zł,

2) umowę majątkową małżeńską –400 zł,

3) testament –50 zł,

4) testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku –150 zł,

5) odwołanie testamentu –30 zł,

6) zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu
nie da się określić –60 zł,

7) zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego –80 zł,

8) pełnomocnictwo –do dokonania jednej czynności–30 zł, natomiast przy czynnościach
zawierających umocowanie do dokonywania więcej niż jednej czynności –100 zł,

9) oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku –50 zł.

6.

Maksymalna stawka:

1) za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni –750 zł,

2) za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy –1100 zł,

3) za sporządzenie  protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego –500 zł,6) protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród –100 zł,

4) za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej –300 zł,

5) za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego –1000 zł,
      
6) za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród –100 zł,

7) za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie –50 zł , a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc –20 zł,

8)  za sporządzenie innego protokołu –200 zł,

9) za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego,
uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne –50 zł,

10) za sporządzenie protokołu dziedziczenia –100 zł,

11) za czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, z wyłączeniem czynności, o których mowa w pkt 12 i pkt 13 poniżej – 400 zł,

12) za sporządzenie projektu protokołu dziedziczenia  –100 zł,

13)  za sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem – 50 zł,

14) za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu –50 zł,

15) za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu –30 zł,

16) za sporządzenie aktu powołania zarządcy sukcesyjnego lub aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego –50 zł,

17)  za sporządzenie oświadczenia o zgodzie na powołanie zarządcy sukcesyjnego, oświadczenia o zgodzie na odwołanie zarządcy sukcesyjnego lub oświadczenia osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji oraz braku prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów–50 zł,

18) za sporządzenie protokołu powołania zarządcy sukcesyjnego lub protokołu odwołania zarządcy sukcesyjnego –100 zł,

19) za sporządzenie protokołu rezygnacji zarządcy sukcesyjnego –50 zł.

7.

Za sporządzenie wypisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

8.

Maksymalna stawka za poświadczenie:

1) własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:

a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną –1/10 wynagrodzenia,
jakie należałoby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego ma więcej niż 300 zł,

b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach –20 zł,

2) zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę –6 zł,

4) czasu okazania dokumentu, za każdą stronę –6 zł,

5) pozostawania przy życiu:

a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego –5 zł,

b) w innym celu –30 zł,

6) pozostawania osoby w określonym miejscu –30 zł.

9.

Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.

10.

Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej
zaprotestowaniu:

1 ) do 1000 zł włącznie –5 zł,

2) powyżej 1000 zł –5 zł + 0,5 proc. od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł.

11.

Za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego maksymalna stawka wynosi 3 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego przez Prezesa GUS. (Zasady tej nie stosuje się w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego przebieg przetargu).

12.

Za sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego kontynuowaną w drugim dniu i kolejnych, maksymalna stawka wynosi - 1,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku (zasady tej nie stosuje się w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego przebieg przetargu).

13. Inne czynności

Za dokonanie czynności notarialnej, niewymienionej powyżej, maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi do 200 zł.

14. Czynności poza kancelarią

Jeżeli notariusz dokonał czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, może ustalić wynagrodzenie zwiększone o kwotę liczoną za każdą godzinę od opuszczenia kancelarii do powrotu w wysokości:

1) w porze dziennej –50 zł,

2) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy –100 zł –za każą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

(Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.)